Przeglądy techniczne - 5 letnie

Podstawa prawna przeglądów pięcioletnichAutor: mgr inż. arch. Jarosław Hałupka

- USTAWA PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz. 2016/.

w tym w szczególności:

I. Art. 61
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2

II. Art. 5 ust 2
Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7

III. Art. 5 ust 1 pkt 1-7
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) Bezpieczeństwa konstrukcji
b) Bezpieczeństwa pożarowego
c) Bezpieczeństwa użytkowania
d) Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
e) Ochrony przed hałasem i drganiami
f) Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

2) Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) Zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników.
b) Usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.

3) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.

4) Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

5) Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

6) Ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

7) Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

IV. Art. 62 ust. 1 pkt. 2
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu i zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.