Aktualności, artykuły, spostrzeżenia

Rozporządzenie Ministra Budownicta z 15 marca 2007 w sprawie wsprarcia dla lokali socjalnychAutor:

Dz. U. nr 52 z 2007 roku, poz. 345 i 346


w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne.


Rozporządzenie określa tryb i terminy składania wniosku w sprawie finansowego wsparcia dla tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowini itp.

Wnioski, wraz z niezbędną dokumentacją określoną przez rozporządzenie przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października każdego roku.
W przypadku wniosków składanych w 2007 roku terminy składania występują od 1 kwietnia do 31 maja oraz od 1 października do 31 października.

Do wniosku dołancza się:

1. Odpis z księgi wieczystej
2. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub inne stosowne dokumenty o ile decyzja o pozwoleniu na budowę jest niewymagalna.
3. projekt budowlany a w przypadku braku jego wymagalności dokumentację techniczno- projektową wraz z dokumentami potwierdzającymi koszt przedsięwzięcia.

Wyniki oceny wniosków oraz informację w sprawie możliwości udzielenia wsparcia finansowego bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej w terminach odpowiadających zgłoszeniom wniosków tj. odpowiednio do dnia 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku.

Rozporządzenie wchodzi w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia.

pozostałe, szczegółowe informacje niezbędnego do prawidłowego wszczęcia postępowania znajdują się w przedmiotowym rozporządzeniu, patrz strony internetowe sejmu

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/search.html