Aktualności, artykuły, spostrzeżenia

USTAWA z dnia 29 marca 2007, o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych...Autor:

Komentarz do zmiany:

USTAWA z dnia 29 marca 2007

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw


tekst ustawy przekazany do Senatu

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie obowiązkowych kontroli technicznych budynków.
Wprowadza nowe obowiązki dla właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy poniosą ciężar finansowy czynności kontrolnych i zabezpieczających.

Działania te związane są głównie z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa użytkowania budynków, które narażone są na wpływy czynników zewnętrznych w tym atmosferycznych, sił natury oraz człowieka.
Zjawiska te szczegółowo określa art. 61. pkt 2 ustawy.

Okresowa kontrola stanu technicznego budynków została rozwinięta o działania określone w art. 62 pkt 1 ust. 3), w którym budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. mkw. oraz budynki o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. mkw. powinny zostać poddane obowiązkowej kontroli stanu technicznego co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz 30 listopada każdego roku.

Poza tym ust. 4 określa, że kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu powinny zostać poddane wszystkie budynki, każdorazowo po wystąpieniu zjawisk fizycznych określonych w art. 61. pkt 2. tzn. takich, które charakteryzuje wpływ gwałtownych czynników atmosferycznych, sił natury oraz człowieka.

Zapis ten nabiera szczególnego wymiaru na terenach aktywnych sejsmicznie na których ujawnia się wpływ uwarunkowań górniczych, które jak wiadomo wpływają na bezpieczeństwo użytkowania i stan techniczny obiektów. Oznacza to, że po każdorazowym odebraniu wstrząsu, tąpnięciu itp. wpływom działania sił natury i człowieka, należy obowiązkowo poddać obiekt kontroli stanu bezpiecznego użytkowania, co powinno zostać odnotowane w stosownym protokole.

Zaostrzeniu uległy również, zawarte w art. 66, 70 i 76 przepisy odnoszące się do działań zabezpieczających i naprawczych w tym odnośnie decyzji o zakazie użytkowania obiektu budowlanego, który powoduje lub może powodować zagrożenie w otoczeniu. Decyzja ta o ile występują okoliczności potwierdzające zagrożenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i może zostać ogłoszona ustnie.

Wprowadzenie nowych przepisów obwarowano wysokimi sankcjami w tym grzywny od 1000 zł w zwyż oraz ograniczenia wolności lub więzienia do jednego roku.

Działania te spotkały się z kontrowersyjnym przyjęciem środowiska zarządców nieruchomości, którzy zwacają uwagę na rosnące koszty utrzymania budynków.

Ad vocem opinii zarządców należy podkreślić, że postępujący stale proces starzenia się substancji budowlanej miast, których budynki pochodzą w znakomitej większości z przełomu XIX i XX wieku będzie sprzyjał niestety coraz większej liczbie występujących wypadków. Budynki pochodzące z okresu późniejszego tzw. wielka płyta również nie grzeszą wysokim poziomem wykonania a występujące w nich mankamenty technologiczne nie napawają optymistycznym spojrzeniem w nieodległą przyszłość. Stąd należy się spodziewać, że postępujące obostrzenia przepisów regulujących kontrole stanu technicznego budynków będą w przyszłości zawierać coraz to nowe nakazy, nowe obostrzenia i surowsze sankcje za ich lekceważenie.